menu left
menu right

Pretraga

Vipos dls

 Vipos android aplikacija

Preuzmite RSS

 

Marketing usluga, MUS

 

Studijski program

svi studijski programi

Izborno područje (modul)

svi moduli

Vrsta i nivo studija

osnovne strukovne studije/studije prvog stepena

Naziv predmeta

Marketing usluga

Broj ESPB

7

Status predmeta (obavezni/izborni)

Obavezni/Izborni

Uslov

Cilj
predmeta

- Osposobljavanje studenata za razumevanje specifične prirode usluga i implikacija ovih specifičnosti na marketing strategije
- Ovladavanje znanjima i veštinama primene marketing koncepcije za kreiranje poslovnog uspehau rastućem sektoru usluga.

Ishod
predmeta

Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
- Razume specifičnu i složenu prirodu uslužnog proizvoda
- Primeni odgovarajuće strategije upravljanja uslugama (istraživanje, dizajniranje usluga, odabir ciljnog tržišta, promocija, pozicioniranje...)
- Organizuje i realizuje istraživanje kvaliteta usluga, zadovoljstva korisnika, uslužnih susreta, ljudi, uslužnog ambijenta i dr.
- Kreira preporuke za unapređenje marketing strategije na osnovu rezultata istraživanja

Sadržaj predmeta

Teorijska
nastava

1. Uslužna ekonomija danas
2. Definisanje, karakteristike i klasifikacija usluga
3. Kvalitet usluga
4. Satisfakcija potrošača usluga
5. Dizajniranje, brendiranje i pozicioniranje usluga
6. Politika cena i kanali distribucije usluga
7. Uslužni susreti i upravljanje ljudima u uslužnim organizacijama
8. Fizički dokazi i uslužni ambijent
9. Integrisano marketinško komuniciranje u uslugama
10. Upravljanje ponudom i tražnjom u uslužnom sektoru
11. Marketng istraživanja usluga

Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)

1. Rešavanje studija slučaja u grupama
2. Izrada, prezentacija i analiza istraživačkih seminarskih radova
3. Poseta uslužnim firmama i izrada marketinške analize studije slučaja firme
4. Gostujući predavači

Literatura

1

Sudžuk D.: Marketing usluga; VIPOS Valjevo, 2010

2

Veljković, S. Marketing usluga. Beograd: Ekonomski fakultet, 2009

3

Senić, R. Senić, V. Menadžment i marketing usluga. Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2008

4

Grönroos C. Service Management and Marketing. West Sussex: John Wiley and Sons, 2007

5

Lovelock, C. Wirtz J. Services Marketing: People, Technology, Strategy. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2011

6

Journal of Services Marketing. Emerald Group Publiching

Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine

Predavanja

Vežbe

DON

Studijski istraživački rad

Ostali časovi

2 2

Metode
izvođenja
nastave

Predavanja, studije slučaja, izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova, diskusije i radionice.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena 70

Završni ispit

poena 30

aktivnost u toku
predavanja

10

pismeni ispit

30

praktična nastava

usmeni ispit

 

kolokvijumi

2x25

seminari

10

Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd......

 


Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo , Srbija
tel/faks 014/224-735, 232-644