menu left
menu right

Pretraga

Vipos dls

 Vipos android aplikacija

Preuzmite RSS

 

Računovodstvo


Naziv udžbenika: Računovodstvo

Autori: dr Dragovan Milićević, mr Jelica Božanić, mr Momčilo Vasiljević

Pismo: latinica

Format: B5

Izabrane stranice: 9, 246, 247.

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

Sadržaj
PREDGOVOR
PRVI DEO
OSNOVI RAČUNOVODSTVA

1. Računovodstvo – izvor informacija o poslovanju
2. Struktura računovodstva
3. Knjigovodstvo
4. Ciljevi i zadaci knjigovodstva
5. Korisnici knjigovodstvenih informacija
6. Predmet knjigovodstva
7. Imovina i njeno dualno posmatranje
7.1. Aktiva
7.2. Pasiva
8. Bilansne promene
9. Obuhvatanje poslovnih promena kroz sukcesivne bilanse
9.1. Poslovne promene u vezi sredstava i izvora sredstava
9.2. Poslovne promene u vezi prihoda i rashoda
10. Raščlanjavanje bilansa i obuhvatanje poslovnih promena kroz osnovne poslovne knjige
10.1. Konta kao metod sistematskog obuhvatanja poslovnih promena
10.2. Osnovne podele knjigovodstvenih računa (konta)
11.Osnovne poslovne knjige
11.1. Glavna knjiga - sistematska evidencija
11.2. Dnevnik - hronološka evidencija
11.3. Korisnost dnevnika i glavne knjige za menadžere
12. Računovodstveni proces (ciklus) i osnovni instrumenti u knjigovodstvu
12.1. Inventar imovine
12.2. Bilans stanja i bilans uspeha
12.3. Knjigovodstvena dokumenta
12.4. Kontni okvir i kontni plan
12.5. Evidencija poslovnih promena kroz osnovne poslovne knjige
12.6. Predzaključne radnje i knjiženja
12.7. Zaključni list i formalni zaključak računa
12.8. Godišnji račun

DRUGI DEO
PRIMENA SISTEMA DVOJNOG KNJIGOVODSTVA

1. Regulativa iz oblasti računovodstva
1.1. Zakonska regulativa
1.2. Profesionalna regulativa
1.3. Interna regulativa
1.4. Definisanje pojmova priznavanje, procenjivanje,sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje
2. Pribavljanje kapitala privrednih društava
2.1. Pribavljanje sopstvenog kapitala
2.1.1. Pribavljanje i evidencija kapitala akcionarskih društava
2.1.2. Pribavljanje i evidencija kapitala kod društava sa ograničenom odgovornošću
2.1.3. Pribavljanje i evidencija kapitala ortačkih i komanditnih društava
2.2. Pribavljanje pozajmljenog kapitala
2.2.1. Dugoročne obaveze
2.2.2. Kratkoročne obaveze
3. Pribavljanje stalne imovine
3.1. Nematerijalna ulaganja
3.2. Osnovna sredstva
3.2.1. Građevinski objekti
3.2.2. Postrojenja i oprema
3.3. Dugoročni finansijski plasmani
4. Pribavljanje obrtne imovine
4.1. Zalihe
4.1.1. Materijal
4.1.2. Trgovinska roba
4.1.2.1. Evidencija robe u magacinu
4.1.2.2. Roba u prometu na veliko
4.1.2.3. Roba u prometu na malo
4.1.3. Evidencija obaveza prema dobavljačima
4.2. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Rashodi – definisanje, vrste i evidencija
5.1. Nabavna vrednost realizovane robe
5.2. Troškovi materijala
5.3. Troškova zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
5.4. Troškovi proizvodnih usluga
5.5. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5.5.1. Troškovi amortizacije
5.5.2. Troškovi rezervisanja
5.6. Nematerijalni troškovi
5.7. Finansijski rashodi
5.8. Ostali rashodi
5.9. Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
6. Prihodi – definisanje, vrste i evidencija
6.1. Definisanje prihoda
6.2. Klasifikacija prihoda
6.3. Evidencija prihoda
7. Vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
8. Obračun troškova i učinaka
9. Evidencija proizvodnje, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
10. Predzaključna knjiženja
11. Utvrđivanje finansijskog rezultata
11.1. Metode utvrđivanja finansijskog rezultata
11.2. Finansijski izveštaji u skladu sa regulativom u računovodstvu
12. Osnovni koncepti međunarodnog računovodstva
12.1. Pojam i definisanje međunarodnog računovodstva
12.2.Harmonizacija finansijskog izveštavanja
12.3. Strane valute i kursne razlike
12.4. Konsolidovani finansijski izveštaji
13. Finansijsko izveštavanje
13.1. Kratak pregled MRS- a , osnovno značenje , ciljevi i dometi
13.2. Razumevanje finansijskih izveštaja različitih privrednih subjekata
13.2.1. Bankarski finansijski izveštaj
13.2.2. Finansijski izvešta kompanije iz oblasti osiguranja
13.2.3. Finansijski izveštaj ustanova iz oblasti budžetske potrošnje
Prilozi
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5

Infostud poslovi


Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo , Srbija
tel/faks 014/224-735, 232-644